BASHKIA TIRANË, AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE, SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3489/1, datë 06.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për një vend të lirë pune për pozicionin:

 

– Punëtor varrezash në Sektorin Tufinë

 

Rezultati i konkurimit për pozicionin e mësipërm është:

 

Nr. Emër Mbiemër Pikët e dokumentave Intervista me gojë Totali i pikëve

1. Lirije Shima 28.7 pikë 46 pikë 74.7 pikë

 

 

Kandidatë të skualifikuar nuk ka.