BASHKIA TIRANË, AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE, SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (i ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3489/1, datë 06.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për një vend të lirë pune shpall fituesin për pozicionin:

 

– Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve Operacionale

 

Fituesi për pozicionin Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve Operacionale është si më poshtë vijon:

 

– Z. Kris Naço

 

Njoftohet Z. Kris Naço për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 02.02.2023.

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (i ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3489/1, datë 06.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për një vend të lirë pune shpall fituesin për pozicionin:

 

– Specialist Jurist dhe Prokurime

 

Fituesi për pozicionin Specialist Jurist dhe Prokurime është si më poshtë vijon:

 

– Znj. Laureta Viluni

 

Njoftohet Znj. Laureta Viluni për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 02.02.2023