BASHKIA TIRANË AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3717/2, datë 01.02.2017 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë” (të ndryshuar), Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për vendin e lirë të punës për pozicionin:

 

  • Roje në Sektorin Tufinë (1 roje)

 

Fituesi  për pozicionin Roje është si më poshtë vijon:

 

  • Flamur Doka

 

Njoftohet Z.Flamur Doka për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 19.10.2020.