BASHKIA TIRANË, AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE, SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3489/1, datë 06.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për një vend të lire pune për pozicionin:

 

– Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve Operacionale

 

Rezultati i konkurimit për pozicionin e mësipërm është:

 

Nr. Emër Mbiemër Pikët e dokumentave Intervista me gojë Totali i pikëve

1 Kris Naço 29 pikë 57 pikë 86 pikë

Kandidatë të skualifikuar nuk ka.

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3489/1, datë 06.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për një vend të lire pune për pozicionin:

 

– Specialist Jurist dhe Prokurime

 

Rezultati i konkurimit për pozicionin e mësipërm është:

 

Nr. Emër Mbiemër Pikët e dokumentave Intervista me gojë Totali i pikëve

1 Laureta Viluni 27 pikë 54 pikë 81 pikë

 

 

Kandidatë të skualifikuar nuk ka.