Bashkia Tiranë Agjencia e Shërbimeve Funerale SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3717/2, datë 01.02.2017 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë” (të ndryshuar), Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për dy vende të lira pune për pozicionin:

 

  • Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Sharrë (dy punëtor)

 

Rezultati i konkurimit për pozicionin Punëtor varrezash është:

 

Nr. Emër Mbiemër Pikët e dokumentave Intervista me gojë Totali i pikëve
1 Veziko Buzali 25.3 48 73.3
2 Orinda Durrsi 23.3 48.4 71.7

 

Kandidatë të skualifikuar nuk ka. Afati i ankimit është dy ditë nga shpallja e rezultateve të vlerësimit.

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3717/2, datë 01.02.2017 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë” (të ndryshuar), Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për dy vende të lira pune për pozicionin:

 

  • Punëtor varrezash në Sektorin Sharrë (dy punëtor)

 

Fituesit  për pozicionin Punëtor varrezash janë si më poshtë vijon:

 

  • Veziko Buzali
  • Orinda Durrsi

 

Njoftohet Znj.Veziko Buzali dhe Znj.Orinda Durrsi për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 02.10.2020.