BASHKIA TIRANE, AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.2784 prot., datë 19.01.2024 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për një vend të lirë pune për pozicionin:

  • Teknik Ndërtimi në Sektorin Sharrë

Rezultati i konkurimit për pozicionin e mësipërm është:

Nr.    Emër Mbiemër    Pikët e dokumentave        Intervista me gojë   Totali i pikëve

1         Bledar Xhepa         24 pikë                                51 pikë                             75 pikë

Kandidatë të skualifikuar nuk ka.

 

  • Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Baldushk

Rezultati i konkurimit për pozicionin e mësipërm është:

Nr. Emër Mbiemër     Pikët e dokumentave            Intervista me gojë       Totali i pikëve

1 Naim Karaj                      25 pikë                                          48 pikë                  73 pikë