BASHKIA TIRANE, AGJENCIA E SHERBIMEVE FUNERALE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne mbeshtetje te Ligjit nr.139/2015, date 17.12.2015 “Per veteqeverisjen vendore”, Ligjit nr.
7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” (te ndryshuar), Urdherit te Kryetarit
te Bashkise Tirane nr.2784 prot., date 19.01.2024 “Per miratimin e struktures dhe organikes se
Agjencise se Sherbimeve Funerale, institucion ne varesi te Bashkise Tirane”, Njesia e Burimeve
Njerezore ne perfundim te afatit te dorezimit te dokumentacionit te aplikimit per nje vend te lire pune
per pozicionin:

  • Teknik Ndertimi ne Sektorin Sharre

Kandidati i cili kalon ne fazen e dyte te konkurimit eshte: 1. Bledar Xhepa

Intervista me goje do te zhvillohet ne daten 22 prill 2024. nga ora 10:30 ne ambientet e Agjencise
se Sherbimeve Funerale.

 

  • 1 (Nje) Punetor varrezash ne Njesine Administrative Baldushk
    1(Nje) Punetor varrezash ne Njesine Administrative Kashar

Kandidati i cili kalon ne fazen e dyte te konkurimit eshte:

1. Naim Karaj

Intervista me goje do te zhvillohet ne daten 22 prill 2024, nga ora 10:00 ne ambientet e Agjencise
se Sherbimeve Funerale.