BASHKIA TIRANE, AGJENCIA E SHERBIMEVE FUNERALE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.2784 prot., datë 19.01.2024 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të afatit të dorëzimit të dokumentacionit të aplikimit për një vend të lirë pune për pozicionin:

  • Punetor varrezash ne Njesine Administrative Dajt

Rezultati i konkurimit per pozicionin e mesiperm eshte:

Nr. Emer   Mbiemer   Piket e dokumentave  Intervista me goie   Totali i pikeve
1   Fatmir   Hoxha           28 pike                        50 pike                           78 pike

Kandidate te skualifikuar nuk ka.