BASHKIA TIRANË, AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERALE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.2784 prot., datë 19.01.2024 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë”, Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të afatit të dorëzimit të dokumentacionit të aplikimit për një vend të lirë pune për pozicionin:

  • Punëtor varrezash në Sektorin Sharrë

Rezultati i konkurimit për pozicionin e mësipërm është:

Nr. Emër  Mbiemër  Pikët e dokumentave Intervista me gojë  Totali i pikëve

1 Arjana Tresa             27.7 pikë                        46.2 pikë            73.9 pikë

 

  • Punëtor varrezash në Sektorin Tufinë

Rezultati i konkurimit për pozicionin e mësipërm është:

Nr. Emër Mbiemër   Pikët e dokumentave   Intervista me gojë  Totali i pikëve

1 Shpresa Hidri           26.7 pikë                       46.8 pikë                        73.5 pikë

2 Florian Hashimi       22.3 pikë                      50 pikë                            72.3 pikë

3 Dhurata Çullhaj        23 pikë                         49 pikë                             72 pikë

 

  • Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të afatit të dorëzimit të dokumentacionit të aplikimit për 5 vende të lira pune për pozicionin:

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Baldushk

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Kashar

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Petrelë

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Vaqarr

1 (Një) Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Zall – Her

Rezultati i konkurimit për pozicionin e mësipërm është:

Nr. Emër Mbiemër Pikët e dokumentave  Intervista me gojë        Totali i pikëve

1 Dashamir Gjoshi   27.3 pikë                         47.4 pikë                         74.7 pikë

2 Gëzim Nozlli         25.3 pikë                         49.2 pikë                          74.5 pikë

3 Lutfi Boka              25 pikë                             47.8 pikë                         72.8 pikë