BASHKIA TIRANË, AGJENCIA E SHËRBIMEVE FUNERAL, SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3489/1, datë 06.10.2022 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, institucion në varësi të Bashkisë Tiranë” (i ndryshuar) Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për një vend të lire pune për pozicionin:

  • Shofer

Rezultati i konkurimit për pozicionin e mësipërm është:

Nr. Emër Mbiemër Pikët e dokumentave Intervista me gojë Totali i pikëve

  •  Mishel Kovaçi 20 pikë 54 pikë 74 pikë

Kandidatë të skualifikuar nuk ka.