BASHKIA TIRANE

BASHKIA TIRANE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE
Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:
1. 569-Përgjegjës Sektori – Sektori i Marrëdhënieve Dypalëshe, Drejtorie e Marrëdhënieve me Jashtë, Drejtoria e Përgjithshme për Marrëdhëniet me Publikun dhe Jashtë, Bashkia Tiranë – Kategoria:III-a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit