BASHKIA TIRANE

BASHKIA TIRANE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE
Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:
1. 573-Specialist në Zyrën e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, në Njësinë Administrative Peze, kategoria e pagës IV-a;

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit