BASHKIA SKRAPAR, VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut VII të vendimit nr.243 datë 18.03.2015 “PËR PRANIMIN, LËVIZJEN PARALELE, PERIUDHËN E PROVËS DHE EMËRIMIN NË KATEGORINË EKZEKUTIVE”

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin Bashkia Skrapar, në përfundim të verifikimit paraprak, të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave, të veçanta të shpalluar, në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicicionet e mësipërme nuk ka kandidatura të përzgjedhura .

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në shërbimin civil