BASHKIA SKRAPAR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”. Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin Bashkia Skrapar, në përfundim të verifikimit paraprak, të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave, të veçanta të shpalluar, në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicicionet e mësipërme nuk ka kandidatura të përzgjedhura. Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e ngritjes në detyrë per pozicionet:

  • Drejtor në Drejtorinë e Shërbimit Social , Kategoria e pagës II-b.
  • 1(Një) Drejtor në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit , Kategoria e pagës II-b.
  • 1(Një) Përgjegjës i Prokurimeve ,në Drejtorinë Juridike/Prokurimeve/Burimeve Njerëzore, Kategoria e pagës III-a.
  • 1(një) Përgjegjëse e Tatim Taksave , në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar, Buxhetit , Tatim Taksave, Kategoria e pagës III-a.
  • 1(një) Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore në Drejtorinë Juridike , Kategoria e pagës III-a.
  • 1(një) Përgjegjëse e Financës ,në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar,Buxhetit , Tatim Taksave, Kategoria e pagës III-a.