BASHKIA SKRAPAR – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Skrapar shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

  1. 1(një) Inspektor i menaxhimit të aseteve, në Drejtorinë e Ekonomisë, Financës dhe Tatik Taksave.

Kategoria e pagës IV-a).

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : INSPEKTOR I MENAXHIMIT TE ASETEVE

 

  1. 1(një) Inspektor të  ardhurash   ne sektorin e Tatim Taksave ne Drejtorin e Ekonomis, Finances dhe Tatim Taksave   Kategoria e pagës IV-a).

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :INSPEKTOR TE ARDHURASH

 

  • 1 Specialist për Mbrojtjen e Fëmijëve në Sektorin e Shërbimit Social  – Kategoria e pagës IV-a).

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : SHPALLE NJESIA E MBROJTJES SE FEMIJVE

 

  1. 2(dy ) Specialist Protokolli dhe Arkive  në  Drejtorin e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore.   Kategoria e pagës IV-a).

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :  SPECIALIST ARKIVE DHE PROTOKOLLI

 

  1. 1(një ) Specialist për prokurimet në  Drejtorin e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore. Kategoria e pagës IV-a).

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : SPECIALIST PROKURIMESH