BASHKIA SKRAPAR – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III dhe të VKM Nr. 242, datë 18/03/2015, Bashkia Skrapar shpallë procedurat e lëvizjes paralele dhe ngritje ne detyrë në shërbimin civil për pozicionin:

  • 1 Përgjegjës/e i Burimeve Njerëzore ne Drejtorinë e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve Dhe Burimeve Njerëzore. Kategoria e pagës III-a).

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pergjegjese Burimeve Njerezore

 

  • 1 (një) Drejtor drejtorie ,Drejtoria e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve Dhe Burimeve Njerëzore. Kategoria e pages II/b

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje- Drejtor -Juridik

 

  • 1 (një) Specialist IT në Drejtorinë e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve Dhe Burimeve Njerëzore. Kategoria e pagës IV-a).

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Specialist IT

  • 1 Specialist Jurist/e në  Drejtorinë e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve Dhe Burimeve Njerëzore. Kategoria e pagës IV-a).

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Specialist Jurist

 

  • 1(një) Përgjegjës/e sektori i Planifikimit Zhvillimit të Territorit.   Kategoria e pagës III-a).

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pergjegjesi zhvillimi territorit

 

  • 1(një) Përgjegjës/e Sektorit të Shërbimit Social në Drejtorinë e Ekonomis, Financës dhe Tatim Taksave. Kategoria e pagës III-a).

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pergjegjesi ndihmes ekonomike

 

  • 1(një) Specialist Mjedisi   në  Sektorin e Planifikimit të Territorit.Kategoria e pagës IV-a).

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : S.mjedisi

  • Inspektor i Ndihmës Ekonomike pranë Bashkisë Skrapar. Kategoria e pagës  IV/a.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje per Inspektor te ndihmes ekonomike

 

  • 1 (një) Drejtor drejtorie, Drejtoria e Ekonomisë, Financës, Buxhetit dhe Tatim Taksave. Kategoria e pagës    II/a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje-Drejtor-Finance