Bashkia Skrapar SHPALLJE FITUESI

Bashkia Skrapar SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”.

Njësia përgjegjëse në institucionin Bashkia Skrapar, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

2 Inspektor të kontrollit të cilësi ushqimore  në  Drejtorinë e Zhvillimit të Territorit, Kadaster, Mjedis, Ujitje njofton se kandidatët  fitues janë :

a) Znj. Miranda Bakiasi
  b) Z. Skerdilajt Jaupllari
1 Specialist/e  e Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Barazisë Gjinore në Sektorin e Shërbimit Social  njofton se:
a) Nuk ka asnjë kandidaturë fituese për pozicionin e mësipërm
1 Kordiantor/e të Integrimit Evropian pjesë e Kabinetit të Kryetarit  njofton se:

a) Nuk ka asnjë kandidaturë fituese për pozicionin e mësipërm