BASHKIA SKRAPAR – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, për pranimin, lëvizje paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorin ekzekutive.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Skrapar në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e për pranimin në shërbimin civil për pozicionin:

 • 1 Specialist/e Prokurimesh në Drejtorin e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve Dhe Burimeve Njerëzore, është:
 1. Ernest Ymeri

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën  17.02.2020 ora 11.00 në ambientet e Institucionit Bashkia Skrapar.

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e për pranimin në shërbimin civil për pozicionin:

 • 2 Specialist/e Protokolli dhe Arkive në Drejtorin e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve Dhe Burimeve Njerëzore, është:
 1. Danjela Jaupi
 2. Myslime Gjoka

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën  17.02.2020 ora 11.00 në ambientet e Institucionit Bashkia Skrapar

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e për pranimin në shërbimin civil për pozicionin:

 • 1 Inspektor i Menaxhimit të Aseteve në Drejtoria e Ekonomise, Finances  dhe Tatim Taksave, është:
 1. Habibe Breshani

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën  17.02.2020 ora 11.00 në ambientet e Institucionit Bashkia Skrapar.

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e për pranimin në shërbimin civil për pozicionin:

 • 1 Specialist në Njësin e Mbrojtjes së Fëmijve në Drejtoria e Ekonomise, Finances, dhe Tatim Taksave, është:
 1. Pa kanditaturë të përzgjedhur

– Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e për pranimin në shërbimin civil për pozicionin:

 • 1 Inspektor/e  të ardhurash në   Drejtoria e Ekonomise, Finances, dhe Tatim Taksave, është:
 1. Ilda Osmani

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 17.02.2020 ora 11.00 në ambientet e Institucionit Bashkia Skrapar.