BASHKIA SKRAPAR – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”.Njësia përgjegjëse  në institucionin Bashkia Skrapar në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë për pozicionin:

1 Drejtor drejtorie, Drejtoria e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve Dhe Burimeve Njerëzore njofton se kandidati fitues është:

  • Znj. Rudina Llango

1 Drejtor drejtorie, Drejtoria e Ekonomisë, Financës, Buxhetit dhe Tatim Taksave njofton se kandidati fitues është:

  • Z. Naim Gogo

1(një) Përgjegjës/e sektori i Planifikimit Zhvillimit të Territorit njofton se kandidati fitues është:

  • Z. Bledar Methoxha

1(një) Përgjegjës/e Sektorit të Shërbimit Social në Drejtorinë e Ekonomis, Financës dhe Tatim Taksave njofton se kandidati fitues është:

  • Znj. Ritvana Hysenbelliu

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe
emërimin në kategorinë ekzekutive”.Njësia përgjegjëse në institucionin Bashkia Skrapar, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

1 Specialist Jurist/e në  Drejtorinë e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve Dhe Burimeve Njerëzore njofton se kandidati fitues është:

  • Z. Tomorr Hoxha

1 Specialist IT në Drejtorinë e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve Dhe Burimeve Njerëzore njofton se kandidati fitues është:

  • Z. Eugen Shahinaj

1 Specialist Mjedisi   në  Sektorin e Planifikimit të Territorit njofton se kandidati fitues është:

  • Znj. Sonila Hysenbelliu

1 Inspektor i Ndihmës Ekonomike pranë Bashkisë Skrapar njofton se kandidati fitues është:

  • Znj. Teuta Hysenbelliu