Bashkia Skrapar, Shpallje fituesi

Specialiste Finance, në sektorin e Financës

 

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” niveli minimal i diplomës, Master Shkencor/Profesional”

 

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin , lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin Bashkia Skrapar në përfundim të procedurës për pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, për pozicionin Specialiste Finance, në sektorin e Financës, njofton se kandidate fituese është:

 

Znj.Alisa Gëzhilli

Specialist i Kadastrës, ne Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit Të Territorit.

 

Lloji i diplomës “Inxhinieri Agrare” niveli minimal i diplomës, Master Profesional”

 

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin , lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin Bashkia Skrapar në përfundim të procedurës për pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, për pozicionin, Specialist i Kadastrës, ne Drejtorinë e Planifikimit dhe Zhvillimit Të Territorit, njofton se kandidati fitues është:

 

Z.Virjon Kuqali

Specialist i prokurimeve, në Drejtorinë Juridike, Prokurimeve, Burimeve Njerëzore

 

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” niveli minimal i diplomës, Master Shkencor/Profesional”

 

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin , lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin Bashkia Skrapar në përfundim të procedurës për pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, për pozicionin, Specialist i prokurimeve, në Drejtorinë Juridike, Prokurimeve, Burimeve Njerëzore, njofton se kandidati fitues është:

 

Z.Florant Osmani

Përgjegjëse e Ndihmës Ekonomike dhe PAK, në Drejtorinë e Shërbimit Social, Arsimit, Kulturës, Rinisë, Sportit.

 

 

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

 

 

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin Bashkia Skrapar në përfundim të p procedurës se ngritjes në detyrë për pozicionin Përgjegjëse në Sektorin e Ndihmës Ekonomike dhe PAK, njofton se kandidati fitues është:

 

 

Znj.Teuta Hysenbelliu

Specialist Finance, në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar, Buxhetit Tatim Taksave

 

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”niveli minimal i diplomës “Master Profesional

 

 

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin Bashkia Skrapar në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati/ja i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, është:

 

1.Znj.Alisa Gëzhilli

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Skrapar në datën 27.11.2023 ora 11.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.

Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore në Drejtorinë Juridike

 

 

Lloji i diplomës “Shkenca juridike/Shkenca Shoqërore ”niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

 

 

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin Bashkia Skrapar në përfundim të procedurës se ngritjes në detyrë, për pozicionin Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore në Drejtorinë Juridike, njofton se kandidati fitues është:

 

 

 

Znj.Aznaida Hatellari