BASHKIA SKRAPAR – VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

  • Drejtor në Drejtorinë e Finances Ekonomis dhe Tatim taksave : 

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin  Bashkia Skrapar në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

  • INSPEKTOR – Lloji i diplomës Shkenca Shoqerore, Natyrore ose Ekonomike niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional” : nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

 

  • Specialist – Lloji i diplomës “ shkenca kompjuterike” niveli minimal i diplomës /Master Shkencor/Profesional”  : nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

 

  • Specialist – Lloji i diplomës “ Inxhinieri Mjedisi ” niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional”  : nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

 

  • Drejtor në Drejtorinë e Drejtorinë e Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve Dhe Burimeve Njerëzore  : nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

 

  • Specialist – Lloji i diplomës “shkenca juridike” niveli minimal i diplomës “Bachelor/Master Shkencor/Profesional” : nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

 

  • Pergjegjes Sektori te Sherbimit Sociale në Drejtorinë e Ekonomis, Finances, dhe Tatim Taksave : nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

 

  • Përgjegjes sektori te Planifikimit Zhvillimit te Territorit në Drejtorinë e Zhvillimit te Territorit , Kadastres , Mjedisit dhe Ujtitjes :  nuk ka kandidatura të përzgjedhura.