BASHKIA SKRAPAR, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”

 

 

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin Bashkia Skrapar në përfundim të procedurës për pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, për pozicionin e Specialistes së Burimeve Njerëzore, Juriste në Drejtorinë Juridike, Prokurimeve, Burimeve Njerëzore, njofton se kandidate fituese është:

Znj.Jona Koçi