BASHKIA SKRAPAR – PLANI VJETOR

PLANI VJETOR I PRANIMIT NE SHERBIMIN CIVIL PER VITIN 2020,BASHKIA SKRAPAR

Në zbatim të  Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar neni 18 si dhe V.K.M nr 108 date 26.02.2014” Për planin vjetor të pranimit në Shërbimin Civil”,Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerezore, në baze të Vendimit Nr.07, datë 27.08.2019 te Këshillit Bashkiak “Për Miratimin e struktures dhe te nivelit te pagave te Nepunesve Civile” i konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Berat Nr 1126/1 date 28.08.2019 ,si dhe Vendimit Nr. 20 date 29.08.2019  të Kryetarit të Bashkise, vendos miratimin e Planit Vjetor të Pranimit në Shërbimin Civil për vitin 2020:

1.Numri i Pergjithshem i pozicioneve te punes vakante të hapura për konkurim në Shërbimin    civil nëpermjet procedurave të pranimit, lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyre ne total është 16  punonjes i parashikuar sipas struktures se miratuar per vitin 2020.

1.Kategori e larte drejtuese 1(nje)pozicion

2.Sekretar I Pergjithshem,kategoria e pages I-b

 3.Numri I vëndeve vakante per cdo kategori dhe klase si me poshte  vijon:

 2.1.Kategori e ulet drejtuese dhe e mesme drejtuese  6(gjashtë) pozicione

 1.Drejtor në Drejtorin e Zhvillimit të Territorit, Kadastres, Mjedisit dhe Ujitjes.

 2.Pergjegjes I sektorit të Financës – Klasa III- kategoria e pages III-a;

 3.Pergjegjes I Sektorit të Burimeve Njerezore, – Klasa III- kategoria e pages III-a;

 1. Pergjegjes i Sektori të Tatim Taksave – Klasa III- kategoria e pages III-a;
 2. Pergjegjes I Sektorit të Asistencës me Fermerin, Veterinerin, Ushqimin dhe Turizmin- Klasa III- kategoria e pages III-a;
 3. Pergjegjes I Sektorit të Shërbimeve Ligjore dhe Prokurimeve, Klasa III-kategoria e pages III,a;

 

3.Kategori ekzekutive 9(Nëntë)pozicione:

4.Bazuar ne nenin 19 te ligjit nr 152/2013”Per nepunesin civil”I ndryshuar ,Pozicionet e sherbimit Civil te kategorise ekzekutive klasifikohen sipas natyres se pozicionit ne:

a)grupin e pozicioneve te administrimit te pergjithshem ;

 1. b) grupin e pozicioneve te administrimit te posacem.

 

 4.1. Grupi I  pozicioneve te administrimit te pergjithshem

 

 1. 1. Inspektor I te Ardhurave në Sektorin e Tatim Taksave 1(një)– Klasa Iv .kategoria e pages IV-a.
 2. 2. Inspektor I Tatim Taksave në Sektorin e Tatim taksave 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a
 3. 3. Specialist Transporti ne Sektorin Zhvillimit dhe Planifikimit të Territorit 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a
 4. 4. Specialist ne Sektorin e Emergjencave Civile 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a.
 5. 5. Inspektor Kadastre në Sektorin e Asisteneces me Fermerin, Feterinerin, ushqimit, Turizmit 1(nje) – Klasa IV– kategoria e pages IV- a.
 6. 6. Inspektor Ushqimi në Sektorin e Asisteneces me Fermerin, Feterinerin, ushqimit, Turizmit 1(nje).

 

 4.2. Grupi I  pozicioneve te administrimit te posacem

 

 1. 1. Inspektore e Menaxhimit të Aseteve në Sektorin e Financës. 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a.

2.Specialist per Mbrojtjen e Fëmijeve në Sektorin e Shërbimit Social 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a.

3.Specialist Veteriner 1(nje) – Klasa Iv – kategoria e pages IV- a

Shenim:Mund te lindë nevoja që gjatë vitit të ketë  shpallje te reja përvec numrit  të parashikuar si rezultat I  largimit nga sherbimi civil si psh,doreheqje etj

Bazuar ne nenin 13 te VKM nr 108 date 26.02.2014”Per planin vjetor te pranimit ne Sherbimin

Civil” Plani vjetor I pranimeve per vitin 2020  i  Bashkise Skrapar publikohet ne ;

Portalin e Web-site të Bashkisë Skrapar :

-Shërbimit Kombetar te Punesimi

-Bashkisë Skrapar

-Stenda për njoftimet publike të Institucionit.