Bashkia Skrapar – Për një ndryshim në vendimin nr.1 datë 28.01.2019 Për miratimin e planit vjetor të pranimit në Shërbimin Civil për vitin 2019