BASHKIA SHKODËR, VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të kreut kreu III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar ;

 

Bashkia Shkodër, pas verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta e të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, shpall listën e kandidatëve të kualifikuar, për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, për pozicionin:

 

– Drejtor, Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik

 

Kategoria e pagës II-b

Kandidat i kualifikuar është :

 

1. Arlinda Kruja

 

1.Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 04.09.2023, ora 12 00 në ambientet e Bashkisë Shkodër

2. Intervista strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 04.09.2023, ora 14 00 në ambientet e Bashkisë Shkodër

Në zbatim të nenit 26, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të kreut kreu III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar ;

 

Bashkia Shkodër, pas verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta e të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, shpall listën e kandidatëve të kualifikuar, për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, për pozicionin:

 

– Përgjegjës, Sektori i menaxhimit të aseteve dhe Aksioneve të Ndërmarrjeve,

Drejtoria Juridike

kategoria III-a

 

Kandidat i kualifikuar është :

 

1. Lulzim Mashi

 

1.Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 04.09.2023, ora 12 00 në ambientet e Bashkisë Shkodër

2. Intervista strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 04.09.2023, ora 13 30 në ambientet e Bashkisë Shkodër