BASHKIA SHKODËR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Bashkia Shkodër, pas verifikimit të dokumentacionit të kandidatëve, shpall përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese për pozicionin:

 

– Drejtor, Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit

Kategoria e pagës II-b

 

 

pa asnjë kandidat të kualifikuar