BASHKIA SHKODER , VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Bashkia Shkodër shpall proçedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin:

 

 • 1 (një) Specialist i sinjalistikës dhe mobilitetit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës.         kategoria e pagës  III-b
 • 1 (një) Specialist, Sektori i Ndjekjes së Investimeve, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës kategoria e pagës  III-b
 • 1 (një) Specialist, Njësia e Monitorimit të Shërbimeve Publike, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës kategoria e pagës  III-b
 • -2 (dy) Specialistë të Njësisë të Monitorimit të Shërbimeve Publike Shërbimeve Publike dhe Ndjekjes të investimeve në Infrastrukturë, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastructurës. kategoria e pagës  IV-a
 • 1 (një) Specialist, Sektori planifikimit të mirëmbajtjes se Infrastrukturës, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës kategoria e pagës  III-b
 • 2 (dy) Specialistë, Drejtoria e Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Zyrës së Integruar me Një Ndalesë, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit                                                                              kategoria e pagës  IV-a
 • -1 (një) Specialist, Sektori i Planifikimit Strategjik, Standardeve dhe Monitorimit, për shërbimet sociale, shëndetit publik dhe mbrojtjes së konsumatorit, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik,                                                                                                     kategoria e pagës  III-b
 • -2 (një) Specialistë- Drejtoria e Analizës dhe e Programimit Buxhetor kategoria e pagës  III-b 
 • 1 (një) Specialist, Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin,Drejtoria e Financës, kategoria e pagës  III-b
 • 2 (dy) specialistë, Sektori i Administrimit të Borxhit Tatimor dhe Masave Shtrënguese, Drejtoria e të Ardhurave                                 kategoria e pagës  III-b
 • 1 (një) specialist, Sektori i Koordinimit të investimeve Bashkiake, Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Investimeve,                                                        kategoria e pagës  III-b
 • 1 (një) specialist, Sektori i Koordinimit të investimeve Bashkiake, Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Investimeve,                                                             kategoria e pagës  III-b
 • -1 (një) specialist, Specialist i promovimit të zhvillimit ekonomik lokal, Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesitkategoria e pagës  III-b
 • 1 (një) specialist, Drejtoria Juridike  kategoria e pagës  III-b
 • -1 (një) Specialist i Artit, Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportitkategoria e pagës  IV-a
 • -1 (një) Specialist i Arsimit, Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportitkategoria e pagës  III-b
 • 2 (dy) Inspektorë, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP –ve,
 • kategoria e pagës  III-b
 • 1 (një) specialist – Drejtoria e Mjedisit
 • kategoria e pagës  III-b
 • 2 (dy) Inspektor Lagjeje,
 • kategoria e pagës  III-b
 • -1 (një) Specialist, Sektori i Përfshirjes Sociale, CPU Strehimit, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik,                                                                                                         kategoria e pagës  III-b
 • -3 (një) specialist, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit kategoria e pagës  III-b
 • 1 (një) Specialist, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës
 • kategoria e pagës  III-b
 • 1 (një) specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetësekategoria e pagës  III-b
 • 1 (një) specialist- Drejtoria e Mjedisit
 • kategoria e pagës  III-b
 • 1 (një) specialist, Specialist Njësia e administrimit të ndihmës ekonomike dhe paaftesisë, Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe të personave me aftësi ndryshe
 • kategoria III-b
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2.Specialist Sherbime Publike 2022 ESENI
 • 16. Specialist Ndjekja e investimeve Sherbimet Publike 2022 – Copy
 • 19. Specialist MjedisSherbime Publike 2022
 • 20.Specialistë monitorues të Njësisë të Monitorimit 2022
 • 1.Specialist TIK 2022
 • 21. Specialist Vendi i 1 Sherbimet Publike 2022 – (1)
 • 3.Specialist i Planifikimi SHC Qershor 2022
 • 4.Specialist i buxhetit Qershor 2022
 • 5.Specialist finance 2022
 • 6.Specialisti i te ardhurave 2022 (Borxhi)
 • 7. Specialist Koordinimi Ndjekja e investimeve Sherbimet Publike 2022
 • 8.Specialist Plan.Strategjik 2022
 • 9.Specialist Dr. juridike 2022
 • 10.Specialist Arti 2022
 • 11. Specialist Arsimi 2022
 • 12. Specialist Bujqesia 2022
 • 13. Specialist Mjedisi 2022
 • 14.Inspektor
 • 15.Specialist i strehimit cpu Qershor 2022 1
 • 17.Specialist Leje e ndertimit 2022
 • 18. Specialist Emergjencat civile 2022
 • 21 .Specialist Burimesh Njerezore 2022
 • 22. Specialist pyjesh 2022
 • 23.Specialist Ndihma Ekonomike 2022