BASHKIA SHKODËR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“ të ndryshuar; Bashkia Shkodër shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë për kategorinë e ulët drejtuese dhe të mesme drejtuese për pozicionin :

  • 1 (një) Përgjegjës, Sektori i Planit të Përgjithshëm dhe Planeve të detajuara Vendore, Drejtoria e Përgjithshme planifikimit dhe zhvillimit te territorit kategoria III-a
  •  1 (një) Drejtor, Drejtoria e Sportit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Kulturës, Arsimit, Rinise dhe Sportit
  • 1 (një) Drejtor, Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Zhvillimit të Qëndrueshëm Ekonomik
  • 1 (një) Drejtor, Drejtoria e Aseteve dhe Kadastrës urbane pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit
  • 1 (një) Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse pranë Drejtorisë së Përgjithshme Juridike, Burimeve njerëzore dhe shërbime mbështetëse

1 (një) Drejtor, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP-ve

 

 

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Bashkia Shkodër shpall proçedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin:

  • 1 (një) Specialist ( Inxhinier Ndërtimi), Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit

kategoria e pagës III-b

  • 1 (një) Specialist ( arkitekt), Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit

kategoria e pagës III-b

  • 1 (një) Specialist ( arkitekt), Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit

kategoria e pagës IV-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Fw_ Per publikim ne web- Mundesi punesimi