BASHKIA SHKODËR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Bashkia Shkodër shpall proçedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin:

 

– 1 (një) Specialist, Drejtoria e Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Zyrës së Integruar me Një Ndalesë, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit,

kategoria e pagës III-b

 

– 1 (një) inspektor, Njësia e Inspektimit tatimor, Drejtoria e të Ardhurave, kategoria e pagës III-b

-1 (një) specialist, Zyra me Një Ndalesë (Njësia Administrative Postribë), Drejtoria e Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Z1N, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit )

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

FW_ per shpallje

1.Shpallje lkevizje paralele dhe ngritje ne detyre drejtor