BASHKIA SHKODER, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te nenit 32, te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar; te Kreut VIII, te
Vendimit nr.118, date 5.3.2014 “Per procedurat e emerimit, rekrutimit, menaxhimit dhe
perfundimit te marredhenies ne sherbimin civil te nepunesve civile te nivelit te larte drejtues dhe
te anetareve te TND-se i ndryshuar; Bashkia Shkoder shpall proceduren e levizjes paralele,
ngritjes ne detyre dhe pranimit nga jashte sherbimit civil per nepunesit civile te nivelit te larte
drejtues per pozicionet :

  • Drejtor, Drejtoria e Pergjithshme e Menaxhimit Financiar

Kategoria e pages II-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: BASHKIA SHKODER