BASHKIA SHKODËR, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 32, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të Kreut VIII, të Vendimit nr. 118, datë 5.3.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së” i ndryshuar; Bashkia Shkodër shpall proçedurën e levizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil për nëpunësit civilë të nivelit të lartë drejtues për pozicionet :

  • Drejtor, Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar

Kategoria e pagës II-a

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje levizje paralele dhe ngritje ne detyre drejtor i pergjithshem Financiar