BASHKIA SHKODER, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te nenit 22 dhe 25, te ligjit nr.152/2013, date 30.05.2013 “Per nepunesin civil” i
ndryshuar, Kreut II, III, IV dhe VII, te VKM nr. 243. date 18.03.2015 “Per pranimin, levizjen
paralele periudhcn e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive,  i ndryshuar, Bashkia
Shkoder shpall procduren e levizjes paralele dhe pranimit ne sherbimin civil ne kategorine
ekzekutive per pozicionin:

  • 1 (nje) Specialist (Jurist), Drejtoria e Pergjithshme e planifikimit dhe zhvillimit te territorit, kategoria e pages III-b
  • 1 (nje) Specialist (inxhinier /inxhinier gjeodet/ inxhinier ndertimi), Drejtoria e Aseteve dhe
    kadastres urbane prane Drejtorise se Pergjithshme planifikimit dhe zhvillimit te territorit, kategoria e pages III-b
  • 1 (nje) Specialist (Jurist), Drejtoria e Aseteve dhc kadastres urbane prane Drejtorise se
    Pergjithshme planifikimit dhe zhvillimit te territorit, kategoria e pages III-b
  • 1 (nje) Specialist, Sektori i Sherbimit (Biznes + Familje) Licencimit dhe transportit
    Drejtoria e Taksave dhe Tarifave prane Drejtorise se Pergjithshme te Menaxhimit Financiar, kategoria e pages III-b

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 131-136, 137-142, 143-149 ,150-156