BASHKIA SHKODER, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te nenit 22 dhe 25, te ligjit nr.152/2013, date 30.05.2013 “Per nepunesin civil” i
ndryshuar, Kreut II, III, IV dhe VII, te VKM nr. 243. date 18.03.2015 “Per pranimin, levizjen
paralele periudhcn e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive,  i ndryshuar, Bashkia
Shkoder shpall procduren e levizjes paralele dhe pranimit ne sherbimin civil ne kategorine
ekzekutive per pozicionin:

  • 1 (nje) Specialist ( lnxhinier Ndertimi), Sektori i Projektimit, Drejtoria e Planifikimit dhe zhvillimit te territorrit, kategoria e pages IV-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 126-130