BASHKIA SHKODËR, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” të ndryshuar;  Kreut II dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“ , të ndryshuar; Bashkia Shkodër shpall procedurën e lëvizje paralele, ngritje  në detyrë, pranim nga jashtë shërbimit civil për pozicionin :

 

Për të tre proçedurat ( lëvizje paralele, ngritje në detyrë, pranim jashtë shërbimit civil) aplikohet në njëjtën kohë!

 

      –  Drejtor, Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit  të Investimeve,   Kategoria e pagës II-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1.Shpallje Drejtori i Investim