BASHKIA SHKODER, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te nenit 26 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” te ndryshuar; Kreut II dhe III, te
Vendimit nr.242, date 18/03/2015 . Per plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te
mesme drejtuese , te ndryshuar; Bashkia Shkoder shpall proceduren e levizje paralele, ngritje
ne detyre, pranim nga jashte sherbimit civil per pozicionin :

  • Drejtor, Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit te Investimeve

Kategoria e pages II-b

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: BASHKIA SHKODER