BASHKIA SHKODËR – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Bashkia Shkodër, pas verifikimit të dokumentacionit të kandidatëve, shpall përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele në kategorinë e ulët drejtuese për pozicionin:

 • Drejtor, Drejtoria e të Ardhurave. Kategoria e pagës II-b

                                Pa asnjë kandidat të kualifikuar

 

 • Përgjegjës Sektori i Prokurimeve.  Kategoria e pagës III -a

pa asnjë kandidat të kualifikuar

 

 • Përgjegjës Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin, Drejtoria e Financës   Kategoria e pagës III-a

pa asnjë kandidat të kualifikuar

 • Përgjegjës, Sektori i Protokoll Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Sherbimeve Mbështetese   kategoria e pagës III-a

pa asnjë kandidat të kualifikuar

 

 • Përgjegjës, Njësia e Monitorimit të Shërbimeve Publike, Drejtoria e Shërbimeve Publike,   kategoria e pagës III-a                                                                                                                                                                                                                 
 •   pa asnjë kandidat të kualifikuar

 

 • Përgjegjës, Sektori i Planifikimit Strategjik, Standardeve dhe Monitorimit, per sherbimet sociale, shendetit publik dhe mbrojtjes se konsumartorit, Drejtoria e  Shërbimeve Sociale dhe Strehimit,      kategoria e pagës III-a                                         

 pa asnjë kandidat të kualifikuar

 

 • 2 (dy) specialist, Sektori i Protokoll Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse ,    kategoria e pagës  III-b

                                                                pa asnjë kandidat të kualifikuar.     

 

 • 1 (një) inspektor, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit rural dhe trajtimit te AMTP  kategoria e pagës  III-b

                                                                        pa asnjë kandidat të kualifikuar.     

 

 • 1 (një) specialist, Drejtoria e Mjedisit, Pyjeve dhe Menaxhimit të Ujërave

  kategoria e pagës  III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar

 

 • 1 (një) specialist, Sektori i Sinjalistikës, Transportit dhe Mobilitetit, Drejtoria

e  Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukture  , kategoria e pagës  III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar.     

 

 

 • 1 (një) specialist, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile,

Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukture                          kategoria e pagës  III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar.    

 

 

 • 1 (një) specialist, Njësia e administrimit të ndihmës ekonomike dhe paaftesise pranë Drejtorisë së Ndihmës Ekonomike, (Nj.Administrative Postribë)  kategoria e pagës  III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar.    

 

 • 1 (një) specialist, Sektori i Artit dhe Trashëgimise Kulturore pranë Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit   kategoria e pagës  IV-a

pa asnjë kandidat të kualifikuar

 • 1 (një) specialist, Sektori i Arsimit, Rinisë dhe Sportit pranë Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit kategoria e pagës  III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar

 • 1 (një) specialist, Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë Drejtoria së të Ardhurave  kategoria e pagës  III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar

 

 • 2 (dy) inspektor , Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë Drejtoria së të Ardhurave    kategoria e pagës  III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar