BASHKIA SHKODËR – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të Ligjit Nr.152/2013  “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, kreu II, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Bashkia Shkodër, në përfundim të proçedurës së pranimit në shërbimin civil, shpall kandidatët fitues , për pozicionet si më poshtë:

-2 (dy) specialist, Sektori i Protokoll Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse , kategoria e pagës III-b

 Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 6.Shpallje fituesi