BASHKIA SHKODËR – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të pikës 31, të kreut III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar ;  Bashkia Shkodër, shpall kandidatët fitues për proçedurën e ngritjes në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, për pozicionet si më poshtë:

 

  • Përgjegjës Sektori i Prokurimeve Kategoria e pagës III -a

                                                                                      

Kandidat  fitues është :

  1. Jerta Dilaveri

 

  • Përgjegjës Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin, Drejtoria e Financës   Kategoria e pagës III-a

Kandidat  fitues është :

  1. Admira Imeraj
  • Përgjegjës, Sektori i Protokoll Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore

            dhe Sherbimeve Mbështetese, kategoria e pagës III-a

Kandidatët fitues është :

  1. Ridvan Dibra