BASHKIA SHKODËR – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 te Ligjit Nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil” I ndryshuar, kreu IV, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar ;

Bashkia Shkodër, shpall kandidatët (që kanë grumbulluar mbi 45 pikë nga vlerësimi me shkrim dhe vlerësimi i jetëshkrimit) e kualifikuar për të vazhduar fazën e intervistës së strukturuar me gojë për pozicionet :

– 2 (dy) specialist, Sektori i Protokoll Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse , kategoria e pagës III-b

Kandidatët e renditur sipas rendit alfabetik janë:

1. Admir Temja

2. Ardita Hyseni

3. Asri Cungu

4. Françeska Molla

5. Glivi Kacerri

6. Ilir Rroji

7. Irisa Kashi

8. Sabina Hoxha

 

– 1 (një) specialist, Sektori i Sinjalistikës, Transportit dhe Mobilitetit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukture

kategoria e pagës III-b

Kandidatët e renditur sipas rendit alfabetik janë:

1. Asri Cungu

2. Elvis Metani

 

– 1 (një) specialist, Njësia e administrimit të ndihmës ekonomike dhe paaftesise pranë Drejtorisë së Ndihmës Ekonomike, (Nj.Administrative Postribë)

kategoria e pagës III-b

Kandidatët e renditur sipas rendit alfabetik janë:

1. Adelajda Kallaj

2. Fatjete Shabaj

3. Françeska Molla

4. Irisa Kashi

5. Senada Rragami

– 1 (një) specialist, Sektori i Artit dhe Trashëgimise Kulturore pranë Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit kategoria e pagës IV-a

Nuk ka asnjë kandidatë të kualifikuar

– 1 (një) specialist, Sektori i Arsimit, Rinisë dhe Sportit pranë Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit kategoria e pagës III-b

Kandidatët e renditur sipas rendit alfabetik janë:

1. Azra Kruja

2. Irisa Kashi

Kandidatët e kualifikuar njoftohen se intervista me gojë do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me date.16.12.2018, ora

 

– 1 (një) specialist, Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë

Drejtoria së të Ardhurave kategoria e pagës III-b

Kandidatët e renditur sipas rendit alfabetik janë:

1. Admir Temja

2. Ardita Hyseni

3. Edona Staka

4. Ferdinand Bardeli

5. Françeska Molla

6. Glivi Kacerri

7. Senada Rragami

– 2 (dy) inspektor, Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë

Drejtoria së të Ardhurave kategoria e pagës III-b

Kandidatët e renditur sipas rendit alfabetik janë:

1. Alban Omi

2. Edona Staka

3. Fatlum Mehmeti

4. Ferdinand Bardeli

5. Ilir Rroji

Kandidatët e kualifikuar njoftohen se intervista me gojë do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me date.17.12.018, ora

 

Përgjegjës Sektori i Prokurimeve .Kategoria e pagës III -a

Kandidatët e renditur sipas rendit alfabetik janë:

1. Jerta Dilaveri

– Përgjegjës Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin, Drejtoria e Financës Kategoria e pagës III-a

Kandidatët e renditur sipas rendit alfabetik janë:

1. Admira Imeraj

– Përgjegjës, Sektori i Protokoll Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore

dhe Sherbimeve Mbështetese kategoria e pagës III-a

Kandidatët e renditur sipas rendit alfabetik janë:

1. Ridvan Dibra

Kandidatët e kualifikuar njoftohen se intervista me gojë do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me date. 12.12.2019, ora