BASHKIA SHKODER, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar;

Bashkia Shkodër në përfundim të proçedurës për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

– Kandidatët fitues që kanë marrë të paktën 70 % të pikëve, sipas pozicioneve, janë si më poshtë:

  •  Përgjegjës, Sektori i Ndjekjes së Investimeve, Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

1 . Ridvan Guri 90 pikë

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar;

Bashkia Shkodër në përfundim të proçedurës për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

– Kandidatët fitues me mbi 70 % të pikëve, sipas pozicioneve, janë si më poshtë:

  • 1 (një) Specialist, Ndihmës Ekonomike, Drejtoria e Ndihmës Ekonomike (Nj.Adm Bërdicë) kategoria e pagës III-b

1. Izmir Aleti 71 pikë