BASHKIA SHKODËR, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të Ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, kreu II, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar Bashkia Shkodër, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, shpall kandidatët fitues, për pozicionet si më poshtë:

  • Specialist (inxhinier ndërtimi), Sektori i shqyrtimit të lejeve, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, kategoria III-b.

1. Armar Gjyrezi – 73 pikë

  • Specialist (arkitekt), Sektori i shqyrtimit të lejeve, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, kategoria III-b.

1. Valter Laloshi- 77 pikë

  • Specialist (arkitekt), Sektori i shqyrtimit të lejeve, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, kategoria IV-a.

1. Edona Shkjau – 75 pikë

  •  Specialist (inxhinier ndërtimi), Sektori i projektimit, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, kategoria III-b.

1. Indrit Kurtbegu – 73 pikë

  • Specialist (jurist), Sektori i planit të përgjithshëm dhe planeve të detajuara vendore, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, kategoria III-b.

1. Sonila Sadiku – 75 pikë