BASHKIA SHKODËR – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të kreut kreu III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar ;

Bashkia Shkodër, në përfundim të verifikimit paraprak dhe pas shqyrtimit të ankesave, për ngritje në detyrë, në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese për pozicionin :

– Drejtor Drejtoria e të Ardhurave

Kategoria e pagës III -a

Përfundimin e proçedurës pa asnjë kandidat të kualifikuar.