BASHKIA SHKODER, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim të nenit 32 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VIII, të vendimit nr.118, datë 5.3.2014 të Këshillit të Ministrative “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, i ndryshuar;

Bashkia Shkodër në përfundim të proçedurës për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

Kandidatët fitues që kanë marrë mbi 70 % të pikëve, sipas pozicioneve, janë si më poshtë:

  • Drejtor, Drejtoria e Përgjithshme Juridike, Burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse

1 . Denis Lesha 91 pikë

  • Drejtor, Drejtoria e Përgjithshme të Zhvillimit të Qëndrueshëm Ekonomik.

1 . Bekim Mema 86 pikë

  • Drejtor, Drejtoria e Përgjithshme Sociale dhe Rinisë

1 . Edita Shoshi 91 pikë

  • Drejtor, Drejtoria e Përgjithshme të Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit.

1 . Taulant Dibra 98 pikë