BASHKIA SHKODËR, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar;

Bashkia Shkodër në përfundim të proçedurës për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

– Kandidatët fitues me mbi 70 % të pikëve, sipas pozicioneve, janë si më poshtë:

  • 1 (një) Specialist ( Inxhinier Ndërtimi Strukturist), Sektori i Ndjekjes së Investimeve, Drejtoria e Planifikimit dhe zhvillimit të territorit kategoria e pagës III-b

Vullnet Bushaj 78 pikë

 

  • 1 (një) Specialist (Jurist), Drejtoria e Aseteve dhe kadastres urbane pranë Drejtorisë së Përgjithshme planifikimit dhe zhvillimit te territorit kategoria e pagës III-b
  • Arban Gjoka 71 pikë

 

  • 1 (një) Specialist, Sektori i Shërbimit (Biznes + Familje) Licencimit dhe transportit Drejtoria e Taksave dhe Tarifave pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Menaxhimit Financiar kategoria e pagës III-b
  • Ehsen Kuçi 88 pikë