BASHKIA SHKODËR – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; si dhe të pikës 16, të Kreut II, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Bashkia Shkodër, në përfundim të afatit të ankesave të kandidatëve, për lëvizjen paralele në  kategorinë e ulët  dhe të mesme drejtuese,  njofton se për pozicionin:

 • Drejtor Drejtoria e të Ardhurave. Kategoria e pagës III -a – Pa asnjë kandidat të kualifikuar

 

 • Përgjegjës Sektori i Prokurimeve .Kategoria e pagës III -a –   Pa asnjë kandidat të kualifikuar
 • Përgjegjës Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin, Drejtoria e Financës . Kategoria e pagës III-a – Pa asnjë kandidat të kualifikuar
 • Përgjegjës, Sektori i Protokoll Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Sherbimeve Mbështetese   kategoria e pagës III-a – Pa asnjë kandidat të kualifikuar
 • Përgjegjës, Njësia e Monitorimit të Shërbimeve Publike, Drejtoria e Shërbimeve Publike,  kategoria e pagës III-a                                                                                                                                                    1.Ina Xhakoni

 

 • Përgjegjës, Sektori i Planifikimit Strategjik, Standardeve dhe Monitorimit, per sherbimet sociale, shendetit publik dhe mbrojtjes se konsumartorit, Drejtoria e  Shërbimeve Sociale dhe Strehimit,         kategoria e pagës III-a  – pa asnjë kandidat të kualifikuar
 • 2 (dy) specialist, Sektori i Protokoll Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse ,                           kategoria e pagës  III-b – Pa asnjë kandidat të kualifikuar.     

 

 • 1 (një) inspektor, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit rural dhe trajtimit te AMTP   kategoria e pagës  III-b –  Pa asnjë kandidat të kualifikuar.     

 

 • 1 (një) specialist, Drejtoria e Mjedisit, Pyjeve dhe Menaxhimit të Ujërave   kategoria e pagës  III-b  pa asnjë kandidat të kualifikuar
 • 1 (një) specialist, Sektori i Sinjalistikës, Transportit dhe Mobilitetit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukture kategoria e pagës  III-b – Pa asnjë kandidat të kualifikuar.     
 • 1 (një) specialist, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukture kategoria e pagës  III-b – Pa asnjë kandidat të kualifikuar.
 • 1 (një) specialist, Njësia e administrimit të ndihmës ekonomike dhe paaftesise pranë Drejtorisë së Ndihmës Ekonomike, (Nj.Administrative Postribë) kategoria e pagës  III-b -Pa asnjë kandidat të kualifikuar.    

 

 • 1 (një) specialist, Sektori i Artit dhe Trashëgimise Kulturore pranë Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit                                          kategoria e pagës  IV-a  –  Pa asnjë kandidat të kualifikuar

 

 • 1 (një) specialist, Sektori i Arsimit, Rinisë dhe Sportit pranë Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit kategoria e pagës  III-b – Pa asnjë kandidat të kualifikuar

 

 • 1 (një) specialist, Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë Drejtoria së të Ardhurave   kategoria e pagës  IIIb – Pa asnjë kandidat të kualifikuar

 

 • 2 (dy) inspektor , Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë Drejtoria së të Ardhurave  kategoria e pagës  III-b  – Pa asnjë kandidat të kualifikuar