BASHKIA SHKODËR, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të Ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar , kreut VII, të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar, Bashkia Shkodër shpall rezultatin përfundimtar për lëvizje paralele për kategorinë ekzekutive për pozicionin :

 

– 1 (një) inspektor, Njësia e Inspektimit tatimor, Drejtoria e të Ardhurave,

 

kategoria e pagës III-b

1.Gjergj Kurti

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, pas shpalljes së kandidatit të kualifikuar për pozicionin :

 

-1 (një) specialist, Zyra me Një Ndalesë (Njësia Administrative Postribë), Drejtoria e Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Z1N, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit

kategoria e pagës III-b

1. Gëzim Meaj

 

 

Njoftojmë së kandidati i kualifikuar për pranim në shërbimin civil do të paraqitet për zhvillimin e testimit me shkrim me datë 19.09.2023, ora 11:00, pranë ambienteve të Bashkisë Shkodër