BASHKIA SHKODËR, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Bashkia Shkodër në përfundim të intervistës së kandidatëve shpall listën e kandidatëve fitues :

-1 (një) specialist, Sektori i Menaxhimit të aseteve dhe aksioneve të ndërmarrjeve, Drejtoria Juridike

kategoria e pagës III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar

-1 (një) Specialist, Sektori i Përfshirjes Sociale, CPU Strehimit, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik,

kategoria e pagës III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar

-1 (një) specialist, Sektori i Shërbimeve të Ndriçimit publik, Sinjalistikës, dekorit dhe punë të tjera publike, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës

kategoria e pagës III-b

Elsid Sadiku