BASHKIA SHKODËR, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të pikës 31, të kreut III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar ;

 

Bashkia Shkodër, shpall kandidatët fitues për proçedurën e ngritjes në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, për pozicionin, si më poshtë:

 

– Drejtor, Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik

Kategoria e pagës II-b

 

Kandidatë fitues është :

 

1. Imelda Kraja me 87 pikë

Në zbatim të nenit 26, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të pikës 31, të kreut III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar ;

 

Bashkia Shkodër, shpall kandidatët fitues për proçedurën e ngritjes në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, për pozicionet si më poshtë:

 

 

– Përgjegjës, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës

kategoria e pagës III-a

 

Kandidat fitues është :

1. Kolë Ndrevashaj me 71 pikë

 

 

 

– Përgjegjës, Sektori i Përfshirjes Sociale, CPU Strehimit, Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik kategoria e pagës III-a

 

Kandidat fitues është :

1. Glivi Kacerri me 89 pikë