BASHKIA SHKODËR, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar,

Bashkia Shkodër në përfundim të procedurës për pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, pas përfundimit të afatit të ankimimit, shpall kandidatët fitues si më poshtë :

-1 (një) specialist, Drejtoria Juridike

kategoria e pagës III-b

Anisa Shkjau – 73 pikë

Arion Omi – 72 pikë

-2 (dy) Specialist, Protokoll Arkivi, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

kategoria e pagës IV-a

Elsameda Lici- 73 pikë

Keida Dragusha- 72 pikë

Izmira Omari – 71 pikë

 

– 1 (një) specialist, Sektori Kontabilizimit dhe Rakoordimit të të Ardhurave, Drejtoria e të Ardhurave

kategoria e pagës III-b

Arvenola Mehmeti – 71 pikë

-1 (një) Specialist i Artit, Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit

kategoria e pagës IV-a

Ketlin Pjalmi – 71 pikë

 

 

 

 

 

 

 

– 1 (një) Inspektor Lagjeje,

kategoria e pagës III-b

Diamant Gjyshja- 72 pikë

 

-1 (një) specialist, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit

kategoria e pagës III-b

Elseda Zmiani- 73 pikë

Bledi Trashani- 71 pikë

 

 

– 1 (një) Specialist, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës

kategoria e pagës IV-a

Davë Marku – 71 pikë

 

 

– 1 (një) specialist ( Nj.A Guri i Zi) , Specialist Njësia e administrimit të ndihmës ekonomike dhe paaftesisë, Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe të personave me aftësi ndryshe

kategoria III-b

Pa asnjë kandidat të kualifikuar

 

– 1 (një) Specialist i sinjalistikës dhe mobilitetit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, Ndjekjes së Investimeve të Infrastrukturës.

kategoria e pagës IV-a

Princ Fregjaj- 72 pikë

– 1 (një) Specialist, Sektori planifikimit të mirëmbajtjes se Infrastrukturës, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukturës

 

kategoria e pagës IV-a

Erind Ulqinaku- 72 pikë

– 1 (një) inspektor , Njësia e Inspektimit tatimor, Drejtoria e të Ardhurave

kategoria e pagës III-b

Aleksandër Ashta- 72 pikë