BASHKIA SHKODËR – SHPALLJA E FITUESIT

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar;  të Kreut II, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar;

Bashkia Shkodër,  në përfundim të verifikimit paraprak, për përmbushjen e kushteve dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim për ngritje në detyrë në  kategorinë e ulët  dhe të mesme drejtuese,  njofton se për pozicionin:

 

 

 • Drejtor Drejtoria e të Ardhurave  Kategoria e pagës III -a

Nuk ka kandidatë të kualifikuar .

 

 • Përgjegjës Sektori i Prokurimeve  Kategoria e pagës III -a

Kandidatët e kualifikuar janë:

 1. Jerta Dilaveri

 

 

 • Përgjegjës Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin, Drejtoria e Financës Kategoria e pagës III-a

 

Kandidatët e kualifikuar janë:

 1. Admira Ymeraj

 

 

 • Përgjegjës, Sektori i Protokoll Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore

         dhe Sherbimeve Mbështetese  kategoria e pagës III-a

 

Kandidatët e kualifikuar janë:

 1. Ridvan Dibra

 

 • Përgjegjës, Sektori i Planifikimit Strategjik, Standardeve dhe Monitorimit, per sherbimet sociale, shendetit publik dhe mbrojtjes se konsumartorit, Drejtoria e  Shërbimeve Sociale dhe Strehimit, kategoria e pagës III-a                                       
 •  Pa asnjë kandidat të kualifikuar
 1. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 04.12.2019., ora 14:00 në ambientet e Bashkisë Shkodër .
 • 2 (dy) specialist, Sektori i Protokoll Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse ,  kategoria e pagës  III-b

 

Kandidatë të kualifikuar janë :

 1. Admir Temja
 2. Asri Cungu
 3. Fatjete Shabaj
 4. Glivi Kacerri
 5. Ilir Rroji
 6. Jozefina Mema
 7. Suela Kallamoqi

 

 

–   1 (një) inspektor, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit rural dhe trajtimit te AMT  kategoria e pagës  III-b

 

Nuk ka asnjë  kandidatë të kualifikuar

 • 1 (një) specialist, Drejtoria e Mjedisit, Pyjeve dhe Menaxhimit të Ujërave kategoria e pagës  III-b

                                                                                                                                                    

Nuk ka asnjë  kandidatë të kualifikuar

 

 • 1 (një) specialist, Sektori i Sinjalistikës, Transportit dhe Mobilitetit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukture kategoria e pagës  III-b

Kandidatë të kualifikuar janë :

 1. Asri Cungu
 2. Elvis Metani

 

 

 • 1 (një) specialist, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile,

Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukture   kategoria e pagës  III-b

 

Nuk ka asnjë  kandidatë të kualifikuar

 • 1 (një) specialist, Njësia e administrimit të ndihmës ekonomike dhe paaftesise pranë Drejtorisë së Ndihmës Ekonomike, (Nj.Administrative Postribë)   kategoria e pagës  III-b

 

Kandidatë të kualifikuar janë :

 1. Arsyela Vuçaj
 2. Fatjete Shabaj
 3. Senada Rragami
 4. Suela Kallamoqi

 

 • 1 (një) specialist, Sektori i Artit dhe Trashëgimise Kulturore pranë Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit kategoria e pagës  IV-a

 

Kandidatë të kualifikuar janë :

 1. Anton Guri

 – 1 (një) specialist, Sektori i Arsimit, Rinisë dhe Sportit pranë Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit kategoria e pagës  III-b

 

Kandidatë të kualifikuar janë :

 1. Azra Kruja
 2. Edona Staka

 

 

–  1 (një) specialist,  Njësia  e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë   

    Drejtoria së të Ardhurave   kategoria e pagës  III-b

                                                                   

     Kandidatë të kualifikuar janë :

 1. Admir Temja
 2. Arsyela Vuçaj
 3. Edona Staka
 4. Elvis  Metani
 5. Fatjete Shabaj
 6. Ferdinand Bardeli
 7. Glivi Kacerri
 8. Ilir Rroji
 9. Jozefina Mema
 10. Senada Rragami
 11. Suela Kallamoqi

   2 (dy) inspektor, Njësia  e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë Drejtoria së të Ardhurave  kategoria e pagës  III-b

Kandidatë të kualifikuar janë :

 1. Alban Omi
 2. Arsyela Vuçaj
 3. Edona Staka
 4. Elvis Metani
 5. Fatlum Mehmeti
 6. Ferdinand Bardeli
 7. Ilir Rroji

Testimi me shkrimi do të zhvillohet me date  04.12.2019., ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Shkodër. Kandidatët të jenë pajisur me kartë identiteti

 

 • Përgjegjës, Njësia e Monitorimit të Shërbimeve Publike, Drejtoria e Shërbimeve Publike,  kategoria e pagës III-a                                                                                                            Kandidati fitues është:
 • Ina Xhakoni